Muhasebe ve Finans Yönetimi

İşletmelerde meydana gelen finansal olayların ilgililere güvenilir ve doğru bilgiler ile aktarılması ve kamuyu aydınlatma fonksiyonunun yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç, muhasebeye verilen önemi artırmaktadır. Ancak ülkemizde muhasebe eğitimi, fakülte seviyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan bölümlerde sadece teorik temelli ve uygulamadan (özellikle kanunlar ve ilgili mevzuatlar açısından) uzak, meslek yüksek okulu seviyesinde ise iki yıllık muhasebe programları içerisinde, başlangıç düzeydeki uygulamaya dönük, teoriden uzak olarak verilmektedir. Oysa sektörün sadece basit defter tutma bilgisine sahip elemanlardan ziyade belli alanlarda ihtisas sahibi, analitik düşünebilen, muhasebenin temel bir işletme fonksiyonu olduğunun farkında elemanlara ihtiyacı vardır.
 

Bu programın amacı muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. Muhasebe bölümü öğrencilerinin 4. ve 6. yarıyılı takip eden yaz aylarında "YAZ STAJI" (mali müşavirlik firmaları,denetim firmaları, üretim, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe departmanları gibi) yapma zorunlulukları vardır. Böylece mezuniyet sonrası öğrencilerin iş ortamına adaptasyon sıkıntısı aşılmış olacaktır.

Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, eğitimlerini tamamladıkları ya da benzer programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları da olacaktır.

Muhasebe bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Uluslar arası işletmelerde çalışma İçin önem verilen bazı sertifikaları alma konusunda avantajlar elde edecektir.Örneğin; Yönetim Muhasebeciliği Sertifikası (CMA), İç denetçilik sertifikası (CIA) gibi.


Bölüm mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe departmanlarında muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı olarak çalışabilecekleri gibi (ki asıl amaçlanan budur), üniversitelerin İ.İ.B.F. öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına katılma hakkına sahip olacağından istihdam yelpazesi oldukça geniş olacaktır (Eşdeğerlik ile ilgili YÖK yazısını görmek için tıklayınız).
 

Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bu durum kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Bu okulla amaçlanan, eğitilmiş elemana tekrar eğitim verme maliyetinin minimize edilerek, doğal bir talebin yaratılmasıdır. Programdan mezun olacak öğrenciler eğitim sonrası eğitime tabi tutulma sıkıntısı yaşamadan veya minimum düzeyde eğitime tabi tutularak, gerek bağımsız olarak, gerek tüm sektörlerin muhasebe departmanlarında muhasebeci/mali müşavir / maliyet muhasebecisi / denetçi adayı olarak çalışabilecektir.

Bu doğrultuda Muhasebe Bölümünün amacı;

 • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
 • Müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
 • Aldığı eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
 • Uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgileri üst düzeyde,
 • Kamusal ve akademik hakları fakülte mezunlarına eşdeğer hale getirilmiş,
 • 21. yüzyılın gereksinmeleri çerçevesinde, bilgi ve deneyimlerini ilgili özel ve kamusal kurumlarla işbirliği içinde değerlendirerek, bu doğrultuda danışmanlık yapabilecek,
 • Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, muhasebenin uluslararası nitelik kazanması nedeniyle, mezunların yurtdışı ile iş ilişkilerini sürdürebilmeleri ve güncel kaynakların izlenebilmesini sağlayacak düzeyde en az bir yabancı dil bilen,
 • Olayları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen,
 • Sorunlara çözüm üreten, sosyal sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı,
 • Güncel gelişmeleri takip eden, geleceğe yön verecek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, uygulama deneyimi kazanmış, uzman kişiler yetiştirmektir.

Hedefler:

 • Türkiye'de bu alanda, lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan ilk bölüm olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,
 • Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda sosyal ve etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemsemeyi,
 • Öğrencileri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin mesleğe yansımalarını dikkate alan, mesleğinde en iyi yerlere gelmeyi esas alan, iyi bilgilendirilmiş ve iyi bireyler olarak yetiştiren ve hayata geniş bir yelpazede hazırlayan bir bölüm olmayı hedefler.

Program Yeterlilikleri ise;

 • Muhasebe temel kavramlarını anlama, anlatma ve kullanma,
 • İşletmecilik bilgi ve becerilerini muhasebe alanına uygulayabilme,
 • Kamu ve özel sektör iş yaşamının gerektirdiği, hem teorik hem de uygulama bazındaki muhasebe ve finans konularıyla iş yaşamına kolayca adaptasyon sağlama,
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere, muhasebe alanındaki çağdaş yöntem ve teknolojilerdeki güncel gelişmeleri izleme, bunları etkili bir şekilde kullanabilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma,
 • Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma,
 • Muhasebe sorun ve olgularının toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma, çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneği kazanma,
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve temsil etme özgüveni,
 • Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, analitik düşünebilen, yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma,
 • Muhasebe uygulamalarının mesleki, hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılama,
 • Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma, yaptırma ve sonuçlandırma,
 • Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama,
 • Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliğine sahip olma, şeklindedir.
Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, Salı