Finans ve Bankacılık

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Bölümü’nün amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları yaratmaktır.

Bankacılık ve Finans Bölümü’nde; matematik, istatistik, hukuk, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, işletme finansmanı, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman ve risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitim, mevcut (ve gerektiğinde diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla) akademik kadro ile verilmektedir. Piyasa uygulamalarına dönük eğitim ise, sektördeki profesyonellerden destek alınarak tamamlanmaktadır. Derslerin içeriklerinde Avrupa Birliği siyaset ve ekonomisi, para-banka-kredi ve muhasebe birliği standartlarının yer alması, öğrencileri Türkiye ve Avrupa Birliği piyasalarının taleplerine yanıt verecek bilgi düzeyine ulaştırmaktadır.

İş dünyasının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip, sadece "bilen" değil, "bilgilerini uygulamaya aktarabilen, üretken" bireyler yetiştirmek hedefi ile meslek dersleri ile birlikte ağırlıklı olarak İngilizce eğitimi de verilmektedir. Böylece mesleki donanımın yanı sıra, dünyada en geçerli yabancı dil olan İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirilmektedir. Yabancı dili etkin bir şekilde kullanan öğrencilerimiz, iç ve dış piyasalarda iş dünyasının istemlerine göre, ilgili diller arasında çeviriler yapmak, piyasa, şirket ve banka değerlendirmeleri ve raporlar hazırlamak, yazı ve raporların analizleri ile iş ortamındaki yazışmaları yürütmek konusunda ileri düzeyde bilgi edinmektedir.

Öğrencilerin edindikleri kuramsal bilgilerin yanı sıra, mesleki deneyim ve beceriler ile mezun olmaları, iş yaşamlarında kendilerine birçok kazanç sağlayacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin 4. ve 6. yarıyılları takip eden yaz aylarında kamu veya özel sektör kuruluşlarında (BDDK, SPK, TCMB, Borsa İstanbul A.Ş., VOB, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar, Menkul Kıymet Aracı Kurumları, Factoring-Forfaiting ve Leasing şirketleri, Kamu ve Özel sektör işletmelerin (Anonim Şirketler) Finans departmanları)  I. ve II Stajlarını yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Böylece, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş ortamına adaptasyon sıkıntısı da aşılmış olacaktır.

Öğrencilerin deneyim kazanmasında, bilgi ve becerilerinin artmasında Yüksekokulumuza davet edilecek meslek sahipleri, uzmanlar ve bankacıların verecekleri konferans ve seminerlerin de büyük katkıları olacaktır. Bu konularda düzenlenecek konferans ve seminerler ile öğrenciler, edindikleri bilgilerin uygulamadaki yerini uzman kişilerden öğrenme fırsatı bulacaktır.

Dört yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akademik hakları da fakülte mezunlarına eşdeğer olacaktır. Ayrıca, eğitimlerini tamamladıkları ya da benzer programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları da olacaktır.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Bölümden mezun olacak öğrenciler; banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında istihdam edilebilecektir. Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Bu de bu kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Bu okulla amaçlanan, eğitilmiş elemana tekrar eğitim verme maliyetinin minimize edilerek, doğal bir talebin yaratılmasıdır.

Bu doğrultuda Bankacılık ve Finans Bölümü'nün amacı;

 • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
 • Bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
 • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
 • Finans alanındaki uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgileri üst düzeyde,
 • Kamusal ve akademik hakları Fakülte mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,
 • Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,
 • Finans alanındaki gelişmelerin özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle, gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
 • Finansal piyasalar, finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,
 • Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,
 • Analitik, yaratıcı ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,
 • Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzey,
 • Uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Bankacılık ve Finans Bölümü'nün belirlenen amaçlar doğrultusunda hedefleri;

 • Türkiye'de bu alanda, Lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan az sayıdaki Bölümden biri olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,
 • Öğrencileri hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı esas alarak, evrensel standartları kendine rehber edinen, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip, meslek etiği ile hareket edip işini iyi ve doğru yapan ve inisiyatif alabilen istihdam olanakları yüksek bireyler kazandırmayı,
 • Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemseyen,
 • Geleceğin teorisyen ve uygulamacılarının yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen lider bir Bölüm olmayı, hedefler.
Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2020, Salı