Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık günümüzde, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, örgüt içi birimler ve işlevler arasında ilişkinin ve koordinasyonun sağlanmasını, riskin finansal etkilerinin tartışılmasını ve önleyici hangi kararlar alınması gerektiğini belirler. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemiz de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Son dönemde ülkemizde birbirini izleyen büyük şiddette depremlerin olması devletimiz ve halkımız tarafından sigortaya olan duyarlılığı artırmıştır. Bunun yanında emeklilik ve sosyal güvenlik sistemindeki aksaklıklar ve sorunlar özel sigortayı ve bireysel emeklilik gibi çözümleri gündeme getirmiştir. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde çıkarılan uyum yasalarının risk yönetimi, sigortacılık ve sosyal güvenlik konularındaki yansımaları da büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda üniversitemiz, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerin edindikleri kuramsal bilgilerin yanı sıra , mesleki deneyim ve beceriler ile mezun olmaları, iş yaşamlarında kendilerine birçok kazanç sağlayacaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin 4. ve 6. yarıyılları takip eden yaz aylarında kamu veya özel sektör kuruluşlarında "YAZ STAJI" yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Böylece, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş ortamına adaptasyon sıkıntısı da aşılmış olacaktır.

Bölüm mezunları, sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk yöneticisi, sigorta brokerı, sigorta uzmanı, sigorta pazarlamacısı, denetim elemanı, yatırım fonlarının yada bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde portföy yöneticisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Bölümden mezun olacak öğrenciler sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde, pazarlamada çalışacaklardır. Emeklilik planlaması ve finansal planlamalarda ise danışman olarak görev alacaklardır. Kamu sektöründe sigorta şirketlerine danışmanlık yapacaklar ve sosyal güvenlik programlarında çalışacaklardır. Diğer alanlarda da reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük şirketlerde çalışacaklardır.

Bu doğrultuda Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümünün amacı; 

 • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
 • Sigorta, reasürans, aktüerya ve risk yönetimi gibi finansın uzmanlık gerektiren alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
 • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
 • Uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgileri üst düzeyde,
 • Kamusal ve akademik hakları Fakülte mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,
 • Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,
 • Sigorta, reasürans, aktüerya ve risk yönetimi konularında uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
 • Sigortacılık işlem ve ürünleri, finansal piyasalar ve risk yönetimi gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,
 • Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,
 • Analitik, yaratıcı ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,
 • Yüksek etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve takım ruhuna sahip, çevreye duyarlı ve iletişim becerisi üst düzey,
 • Uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü hedefler;

 • Türkiye'de bu alanda, Lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan az sayıdaki Bölümden biri olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,
 • Evrensel standartları kendine rehber edinen, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teorik bilgi, uygulama becerisi ve iş etiği bilinci bulunan, belirsizlik ve risk ortamında karar alma yeteneğine sahip, inisiyatif alabilen istihdam olanakları yüksek bireyler kazandırmayı,
 • Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemseyen,
 • Geleceğin teorisyen ve uygulamacılarının yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen lider bir Bölüm olmayı, hedefler.

Program Yeterlikleri;

 • Sigortacılık, aktüerya, reasürans teknikleri, sigorta brokerliği ve sigorta eksperliği gibi sigortacılığın çeşitli konularına ilişkin temel kavramları anlama ve anlatabilme,
 • Temel bilgisayar programları ile sigortacılık paket programlarını kullanabilme, finansal modelleme, analiz ve karar alma konularında gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi alt yapısına sahip olma, belirsizlik ve risk ortamında karar alabilme,
 • Hayat / hayat dışı sigorta branşları ve bireysel emeklilik ile ilgili bilgi donanımına sahip olma,
 • Finansal piyasa (para ve sermaye piyasaları) araçlarını tanıma,
 • Finansal / sigortacılık ürün ve hizmetleri ile bu ürün ve hizmetlerin pazarlaması hakkında gerekli bilgiye sahip olma,
 • Riskin belirlenmesi, ölçülmesi, analizi ve yönetiminde finansal ve aktüeryal teknikleri kullanabilme, belirli risk düzeyinde en yüksek getiriyi sağlayacak portföyler oluşturabilme ve bu portföyleri yönetebilme,
 • İletişim, takım çalışması, analitik ve eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olma,
 • Üst düzeyde Mesleki İngilizce bilgisine sahip olma,
 • Temel hukuk bilgisinin yanısıra, asgari düzeyde borçlar hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sermaye piyasası hukuku ve kıymetli evrak hukuku bilgisine sahip olma.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki iş etiği bilincine sahip olma.
Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, Perşembe